Bluetooth Headset BH 803 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med
forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten
blir våt, lar du den tørke helt.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte
plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade
elektroniske kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge
innvendige kretskort og finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du
kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

18

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet eller emballasjen
innebærer at innenfor EU må alle elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer kastes separat på slutten av levetiden. Ikke kast

disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for å hindre skade på miljø eller helse på grunn
av ukontrollert avhending, og for å fremme forsvarlig gjenbruk av material-
ressurser. Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale
Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-
deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.