Bluetooth Headset BH 803 - ניקוי הגדרות או איפוס

background image

סופיא וא תורדגה יוקינ

שקמה תא קזחהו ץחל ,תישיאה תירובידהמ המאתהה תורדגה לכ תא תוקנל ידכ

שקמה רבעל עגמל שיגרה רוזאה לע םימעפ שולש עבצאה תא זזהו יתילכת-ברה

רחאל

.לוחכבו קוריב ,םודאב םיימעפ ןיגוריסל ריאת יוויחה תירונ

.יתילכת-ברה

תירונ) תוקד 5-כ ךשמל המאתה בצמל סנכית תישיאה תירובידה ,תורדגהה יוקינ

.(לוחכב תוריהמב בהבהת יוויחה

,(הנועט הב הללוסהש תורמל לועפל הלדח םא) תישיאה תירובידה תא ספאל ידכ

-ברה שקמה לש הקזחהו הציחל ידכ ךות תישיאה תירובידל ןעטמה תא רבח

.תישיאה תירובידה תורדגה תא הקנמ וניא סופיאה

.יתילכת

background image

תוללוס לע עדימ

16

תוללוס לע עדימ .4

הללוסה תא קורפלו ןועטל ןתינ

.תנעטנ הללוס ידי לע לעפומ ךתושרבש רישכמה

תרזעב קר הללוסה תא ןעט

.הלבתת איה רבד לש ופוסב ךא ,םימעפ תואמ

.הז רישכמל ודעונו

Nokia

ידי לע ורשואש םינעטמ

ריאשת לא

.וב שמתשמ ךניאשכ רישכמהמו ריקב למשחה עקשמ ןעטמה תא קתנ

.הייח תא רצקל הלולע רתי-תניעטש ןוויכ ,ןעטמל תרבוחמ ןיטולחל הנועט הללוס

.שומישב הניא םא םג ןמזה ךשמב ןקורתת ןיטולחל הנועט הללוס

.םוגפ ןעטמב שמתשהל ןיא

ץיקב ,ץוחב הנוחה הרוגס תינוכמ ןוגכ ,םירק וא םימח תומוקמב רישכמה תראשה

רומשל לדתשה

.הייח תא רצקתו הללוסה לש תלוביקה תא תיחפת ,ףרוחב וא

הרק וא המח הללוס לעב רישכמ

.25°

C

-ל 15°

C

ןיבש תורוטרפמטב הללוסה תא