Bluetooth Headset BH 803 - טיפול בשיחות

background image

יסיסב שומיש

13

5

.תישיאה תירובידהמ תונידעב התוא ךושמ ,ןזואל האלולה תא קתנל ידכ

תוחישב לופיט

תישיאה תירובידהשכ ליגרכ ךלש ירלולסה רישכמב שמתשה ,החיש עוציבל

.החישה ךלהמב בהבהת הלוחכה יוויחה תירונ

.וילא תרבוחמ

ץחל ,תישיאה תירובידה ךרד גיוחש ןורחאה רפסמל רזוח גויחב ךמות רישכמה םא

.החיש תעצבתמ אלשכ יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ הציחל

קזחהו ץחל ,תישיאה תירובידה ךרד ילוק גויחב ךמות ךתושרבש רישכמה םא

תא ליעפי ירלולסה רישכמהש דע תוינש 3 דע 2 ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא

ןתינ אל

.רישכמה לש שמתשמל ךירדמב ראותמכ ךשמהו ילוקה גויחה תייצקנופ

.החיש ךלהמב ילוק גויחב שמתשהל

ךרד לוצלצ עמשייו לוחכב תוריהמב בהבהת יוויחה תירונ ,החיש לבקמ התאשכ

שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החישל הנעמל

.תישיאה תירובידה

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב

שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע הלופכ הציחל ץחל ,תסנכנ החיש תייחדל

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב

background image

יסיסב שומיש

14

רישכמה לש םישקמב שמתשה וא יתילכת-ברה שקמה לע ץחל ,החיש םויסל

.ירלולסה

תא קזחהו ץחל ,(הנתמהבש החישה תא ררחשל וא) הנתמהל החיש ריבעהל ידכ

.יתילכת-ברה שקמה

קזחהו ץחל ,הנתמהל הנורחאה החישה תא ריבעהלו הניתממ החישל תונעל ידכ

,הנורחאה החישה תא םייסלו הניתממ החישל תונעל ידכ

.יתילכת-ברה שקמה תא

החישל הליעפה החישה ןיב רובעל ידכ

.יתילכת-ברה שקמה לע הרצק הציחל ץחל

הליעפה החישה תא םייסל ידכ

.יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הנתמהב

-ברה שקמה לע הרצק הציחל ץחל ,הליעפל הנתמהבש החישה תא ךופהלו

ךומתל בייח ךתושרבש ירלולסה רישכמה ,הלא תונוכתב שמתשהל ידכ

.יתילכת

תבייח הניתממה החישה תייצקנופו ,

Bluetooth

לש

Hands-Free 1.5

ליפורפב