Bluetooth Headset BH 803 - השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

background image

תישיאה תירובידב עמשה תמצוע תוסיו

+

-

שקמה רבעל עגמל שיגרה רוזאה לע עבצאה תא זזה ,החיש ךלהמב

ידכ) ןופורקימה רבעל וא (עמשה תא ריבגהל ידכ) יתילכת-ברה

.ירלולסה רישכמה לש םישקמב שמתשה וא ,(עמשה תא שילחהל

ןופורקימה לש הקתשה לוטיב וא הקתשה

לע הלופכ הציחל ץחל ,ולש הקתשהה תא לטבל וא ,ןופורקימה תא קיתשהל ידכ

ירלולסה רישכמב המיאתמה היצקנופב שמתשה וא עבצאב עגמל שיגרה רוזאה

.ךתושרבש

background image

יסיסב שומיש

15

תישיאה תירובידה ןיב החישה תרבעה

ירלולסה רישכמל

תא קזחהו ץחל ,רבוחמ רישכמל תישיאה תירובידהמ החישה תא ריבעהל ידכ

םישקמב שמתשה וא (הבכת תירובידה) תוינש

4

-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה