Bluetooth Headset BH 803 - חיבור הדיבורית האישית מחדש

background image

תישיאה תירובידה קותינ

התוא קתנ וא תירובידה תא הבכ ,ירלולסה רישכמהמ תישיאה תירובידה קותינל

.רישכמבש

Bluetooth

-ה טירפתב

.התוא קתנל ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

שדחמ תישיאה תירובידה רוביח

תא לעפה ,ךתושרבש םאתומה ירלולסה רישכמל תישיאה תירובידה תא רבחל ידכ

שקמה תא קזחהו ץחל וא רישכמבש

Bluetooth

-ה טירפתמ רבחתהו תירובידה

.רצק ףוצפצ עמשתש לע יתילכת-ברה

background image

םינושאר םידעצ

11

יטמוטוא ןפואב רישכמה לא רבחתהל תישיאה תירובידל רשפאל לכותש ןכתיי

טירפתב םאתומה רישכמה תורדגה תא הנש ,ךכ םשל

.תלעפומ תירובידהשכ

.

Nokia

לש םירישכמב

Bluetooth