Bluetooth Headset BH 803 - הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה לש יוביכו הלעפה

ףצפצת תישיאה תירובידהש דע יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

תירונ ,םאתומ רישכמל תישיאה תירובידה תא רבחל ןתינשכ

.ריאת יוויחה תירונו

םאתומ רישכמל תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

.קוריב תויטיאב בהבהת יוויחה

תישיאה תירובידה םא

.תויטיאב לוחכב בהבהת יוויחה תירונ ,שומישל הנכומו

האר) המאתה בצמל יטמוטוא ןפואב סנכית איה ,והשלכ רישכמל המאתוה אל

.(

9

דומעב 'תישיאה תירובידה תמאתה'

תירונש דע תוינש

4

תוחפל ךשמל יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

והשלכ םאתומ רישכמל הרבחתה אל תישיאה תירובידה םא

.םודאב ריאת יוויחה

.יטמוטוא ןפואב הבכת איה ,תוקד

30

ךותב