Bluetooth Headset BH 803 - 1. הקדמה

background image

המדקה

5

המדקה .1

לבקלו עצבל לכות

Nokia BH-803

תישיאה

Bluetooth

-ה תירוביד תרזעב

לכות

.םיידי עגמ אלל ךלש ירלולסה רישכמב שמתשהלו ,םיכרדב התאשכ תוחיש

.

Bluetooth

-ב םיכמותש ,םימאות םירישכמ םע תישיאה תירובידב שמתשהל

םג ארק

.תישיאה תירובידב שומישה ינפל הז שמתשמל ךירדמ הדיפקב ארק

תוחיטב עדימ קפסמש ,ךתושרבש ירלולסה רישכמה לש שמתשמל ךירדמה תא

לש דיה גשיהמ הלש םירזיבאה תאו תישיאה תירובידה תא קחרה

.ינויח הקוזחתו

.םינטק םידלי

תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

רבחל ךל תרשפאמ

Bluetooth

תייגולונכט

רוביח

.םילבכ אלל םימאות םירישכמ