Bluetooth Headset BH 803 - טיפול ותחזוקה

background image

תואבה תועצהה

.םלוה לופיט בייחמו הדיפקב רצויו ןנכות ךתושרבש רישכמה

.תוירחאה יאנת לע רומשל ךל הנעייסת

ליכהל םילולע םילזונה יגוס לכו תוחל ,תוביטר

.שבי ראשיי רישכמהש דפקה

ךתושרבש רישכמה םא

.םיילמשח םילגעמ לש קותישל ומרגיש םילרנימ

.ןיטולחל שבייתהל ול חנה ,בטרנ

םיקלחה

.םיכלכולמו םיקבואמ םירוזאב ונוסחאמ וא רישכמב שומישמ ענמיה

.םגפיהל םילולע ובש םיינורטקלאה םיביכרהו םיענה

רצקל תולולע תוהובג תורוטרפמט

.םימח תומוקמב רישכמה ןוסחאמ ענמיה

םיקלח ךיתהלו תוללוסב םוגפל ,םיינורטקלא םירישכמ לש םהייח ךרוא תא

.םימיוסמ םייטסלפ

הרוטרפמטל רזוח רישכמהשכ

.םירק תומוקמב רישכמה ןוסחאמ ענמיה

.םיינורטקלא םילגעמב םוגפלו תוחל וכותב רבטצהל הלולע ,הליגר

.רישכמה תא חותפל הסנת לא

םורגל לולע ידמ יביסרגא לופיט

.ותוא רענת לאו רישכמה תא ליפת לא

.רישכמה ךותב הנידע הקינכמו םיינורטקלא םילגעמ לש הריבשל

וא םיסיממ יוקינ ירמוחב ,םיקזח םילקימיכב רישכמה יוקינל שמתשת לא

.םיקזח םיטנגרטדב

הלעפה עונמלו םיענה םיקלחה תא קיבדהל לולע עבצ

.רישכמה תא עבצת לא

.התואנ

ןעטמה לע ,הללוסה לע ,רישכמה לע הווש ןפואב תולח ליעל ואבוהש תוצלמהה לכ

דקומל ותוא רוסמ ,הרושכ לעופ וניא והשלכ רישכמ םא

.הרשעה רזיבא לכ לעו

.ןוקיתל ךירוגמ םוקמל בורקה השרומה תורישה

background image

הקוזחתו לופיט

18

הכלשה

וא דועיתה לע ,רצומה לעש םילגלגה לעב קוחמה רוזחימה לס

למשחה ירצומ לכ לש םהייח םותבש ריכזהל דעונ ,הזיראה לע

דרפנ ףוסיאל םתוא ריבעהל שי םירבצמהו תוללוסה ,הקינורטקלאהו

הפשאה חפל הלא םירצומ ךילשת לא

.יאפוריאה דוחיאה ימוחתב

.ליגרה ינוריעה

רוביצה תואירבל וא הביבסל ירשפא קזנ עונמל ידכ ףוסיאל םירצומה תא רזחה

.םירמוח יבאשמב רזוח שומיש םדקל ידכ םגו ,תרקובמ אל הפשא תכלשה לשב

לצא וא םינרצי ,הפשאה ףוסיא תויושר ,רצומה יאנועמק לצא ןימז ףוסיא לע עדימ

הביבסה תוכיא לע הרימשה תרהצהב ןייע ,ףסונ עדימל

.

Nokia

לש ימוקמה גיצנה

.

www.nokia.com

רתאב (הנידמל יפיצפס עדימב וא) רצומה לש

background image