עזרה Bluetooth Headset BH 803

background image

BH-803

תישיא

Bluetooth

תירוביד

שמתשמל ךירדמ

9200804

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

תושירדל םאות

HS-89W

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

תרהצה לש קתוע

.1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

:תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ

.© 2007

Nokia

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

Nokia

לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש

.

Corporation

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

עצבל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש

םיקזנ לכל םגו ,הסנכה וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) “אוהש יפכ” ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה

ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז

.תמדקומ העדוה

background image

הנפ םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל

ליעפהל שמתשמל תנתינש תושרב עוגפל םילולע הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

.דויצה תא

אוצי חוקיפ

אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב“הרא לש תונקתלו

9200804/Issue 1 HE

background image

4

םיניינע ןכות

5 ............................... המדקה .

1

תרושקתל Bluetooth תייגולונכט

5 .................................... תיטוחלא

7 .................... םינושאר םידעצ .2
7 ....................................... הריקס
7 ......................................םינעטמ
8 ............................הללוסה תניעט

תירובידה לש יוביכו הלעפה

9 ..................................... תישיאה
9 ........... תישיאה תירובידה תמאתה

10 .......... תישיאה תירובידה קותינ

תישיאה תירובידה רוביח

10 ...................................שדחמ

11 ............................... תויעב ןורתפ

12 ....................... יסיסב שומיש .3

תישיאה תירובידה תבכרה

12 .................................... ןזואה לע
13 .............................תוחישב לופיט

עמשה תמצוע תוסיו

14 ........................תישיאה תירובידב

לש הקתשה לוטיב וא הקתשה

14 ...................................ןופורקימה

תירובידה ןיב החישה תרבעה

15 ............. ירלולסה רישכמל תישיאה
15 ..................סופיא וא תורדגה יוקינ

16 ................... תוללוס לע עדימ .4

17 ..........................הקוזחתו לופיט